Frivilliga Radioorganisationen

FRO Västmanland

Kontaktinformation

FRO Västmanland
c/o Jörgen Kvist
Bondegatan 18
734 35 Hallstahammar
E-post: vastmanland@fro.se
Tel: 0708813437

Militär verksamhet

För att som FROare tjänstgöra inom Hemvärnet med de Nationella Skyddsstyrkorna krävs en grundutbildning i flera steg. Dessa utbildningar genomförs både regionalt och som centrala kurser. Ett moderniserat utbildningssystem ger eleven kompetens att verka i en befattning som det moderna Hemvärnet kräver. Utan samband ingen ledning!


Försvarsmaktsuppdraget
Sedan mitten av 1970-talet har Frivilliga radioorganisationen (FRO) Försvarsmaktens uppdrag att rekrytera och utbilda personal för krigsplacering i sambandsbefattningar inom Hemvärnet. All uttagning till utbildning sker i samråd mellan FM Utbildningsgrupp, förbandschef och elevens FRO-förbund - oftast i form av förbandets sambandsbefäl. En utbildning skall alltid motsvara ett behov i det aktuella förbandet och det är viktigt att man får ”rätt” elever.

FRO utbildar personal till fyra olika befattningar:

 1. Signalist
  En grundutbildning om totalt 80 timmar uppdelade i fyra block om vardera 20 timmar. Kursen kan genomföras antingen som veckoslutskurs eller veckokurs.

  Redan efter att de två första blocken är genomförda kan eleven krigsplaceras i sin befattning och börja ”göra nytta”.

  Efter hand genomförs resterande grundutbildning. Signalister/sambandsoperatörer finns i både bataljonstab (ledningspluton) och kompanistab.

 2. Sambandstekniker (Datamekaniker)
  Den som genomfört grundutbildningen och är tekniskt intresserad kan – om eleven bedöms lämplig och behov finns – genomföra en central utbildning som ger insikt i tekniken bakom vår sambandsmateriel.

 3. Sambandsgruppchef
  I varje bataljonsstab (ledningspluton) och i kompanistab (en gemensam sambands- och stabsgrupp) skall finnas en gruppchef.

  Grpch uppgift är att med förbandets sambandsorder som grund leda upprättandet av sambandet, dels till högre chef, till underställda förband samt inom eget förband (samt i kompstab även stötta stabsarbetet).
  Grpch i kompstaben (gemensam sambands- och stabsgrupp) bemannas normalt av Sveriges Lottakårer.

 4. Sambandsbefäl
  Sambandsbefälet ingår i bataljonstaben och är under bataljonchefen ansvarig för sambandstjänsten inom bataljonen. Sambandsbefälet är förbandets expert i allt som rör ledning och samband, samt författar och svarar för bataljonsorderns avsnitt som berör ledning och samband. Sambandsbefäl rekryteras bland duktiga sambandsgruppchefer eller signalister.

  Utbildningen till sambandsbefäl genomförs som två veckors central kurs på Fårö i nära samarbete med utbildningarna av hemvärnschefer och sambandsgruppchefer.

  Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, är idag ett modernt förband inom det nya insatsförsvaret. Med låg medelålder, modern materiel och högt motiverad personal är Hemvärnet en viktig del av Försvarsmakten.

  Hemvärnet är organiserad i bataljoner där varje bataljon består av kompanier, plutoner och grupper. Vissa kompanier benämns Hemvärnsinsatskompanier. Dessa har längre utbildning och fler övningar och kan med kort varsel ställa sina resurser till förfogande.

  En ny förbandstyp, Hemvärnsunderrättelsekompanier, är under framtagande. I vårt närområde, Uppland/Västmanland, verkar idag samtliga förbandstyper.

  Sambandet upprättas med radio, både UK (VHF) och kortvåg (HF) och telefon - det allmänna telenätet och/egna interna telenät.

  Sambandet är i snabb utveckling både vad gäller materiel och metoder. Datorer är på väg in med stormsteg och vi använder digital trafik vid sidan av telefoni.

  Vi behöver bli fler – om Du är intresserad kontakta ditt FRO förbund.

Civil verksamhet

En del av FRO:s verksamhet inriktar sig på civila uppdrag där vi utgör en viktig del av samhällets krisberedskap.


FRO Västmanland
Vi söker kommunsignalister som vill vara med och sköta samband och kommunikation i länet.


Frivilliga resursgrupper

FRO utbildar frivilliga förstärkningsresurser (FRG) inom ledningsstöd och samband för samhällets krisberedskap. Våra uppdragsgivare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Trafikverket men även länsstyrelser och kommuner. Personalen får utbildning och övning samt tecknar avtal om medverkan genom FRO. Du får även utbildning hos FRG som inte kostar något. 

rsg vhf1

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök